Pozvánka na konferenciu o cestovnom ruchu v Martine a Turci

Pozvánka na konferenciu o cestovnom ruchu v Martine a Turci

Zámerom konferencie je predstaviť novú koncepciu rozvoja CR v Martine a Turci od roku 2020 a vzájomne sa poinformovať
o možnostiach, formách a aktivitách smerujúcich k tomu, aby sa z Martina stala atraktívna, vyhľadávaná a navštevovaná destinácia cestovného ruchu.
Jedným z cieľov je tiež nájsť spôsob ako spoločnými silami a koordinovanou spoluprácou medzi samosprávou, kultúrnymi inštitúciami, zariadeniami CR a gastronómie, občianskymi združeniami a ďalšími subjektmi využiť potenciál mesta
Martin ako centra národnej kultúry Slovákov. Táto spolupráca je kľúčová pre efektívny a úspešný rozvoj kultúrneho turizmu a cestovného ruchu v Martine a okolí.