Prihláška na členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu turiec-kremnicko

Prihláška na členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu turiec-kremnicko

V prípade záujmu o členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu Turiec-Kremnicko, vyplňte nasledujúci formulár:

1. Údaje o žiadateľovi
2. Štatutárny zástupca
3. Zariadenie
4. Zástupca člena v organizácii
Vyplňte iba ak ide o osobu inú ako v bode 2.a doložte splnomocnenie
5. Poštová kontaktná adresa
Nevyplňujte ak je totožná s bodom 1
6. Fakturačná adresa
7. Rozposielanie pozvánok a zápisov zo zasadnutí orgánov združenia
Vyplňte iba jednu z možností (e-mailom, alebo poštou). Kvôli úsporám nákladov prosíme o súhlas s elektronickým zasielaním. Poštu bude OOCR používať iba v odôvodnených prípadoch.