Stanovy - Turieckremnicko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dokumenty


TURIEC - KREMNICKO, oblastná organizácia cestovného ruchu založenej podľa
§ 13 a  nasl. zák. č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v  znení neskorších predpisov

Názov oblastnej organizácie
TURIEC-KREMNICKO, oblastná organizácia cestovného ruchu je založená podľa § 13 a  nasl. zák. č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v  znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) s  názvom  TURIEC-KREMNICKO (ďalej len „oblastná organizácia“).

Sídlo oblastnej organizácie
Nám.S.H. Vajanského 1
036 49 Martin

Účel a predmet činnosti
Účelom oblastnej organizácie je podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Turiec a  Kremnicko a  ochrana záujmov svojich členov. Účelom oblastnej organizácie je tiež vytvoriť podmienky pre koordinovanú cieľavedomú činnosť jej členov a  partnerských organizácií pre úspešné a  efektívne podnikanie  v  cestovnom ruchu v  Turci a Kremnicku.

Predmet činnosti oblastnej organizácie:
organizácia vykonáva činnosti podľa §15 zákona. V  súlade s §15 zákona bude ďalej vykonávať:
organizovať spoločný marketing cestovného ruchu a  spoločnú ponuku produktov cestovného ruchu v  Turci a Kremnicku, budovať z  Turca a  Kremnicka rozpoznateľnú destináciu – marketingovú značku, vytvárať pozitívny imidž  cestovného ruchu v  Turci a Kremnicku, združovať subjekty cestovného ruchu v  Turci a Kremnicku so záujmom o  rozvoj cestovného ruchu, vypracúvať koncepcie rozvoja cestovného ruchu v  Turci a Kremnicku, aktívne sa zúčastňovať na akciách cestovného ruchu, najmä výstavách cestovného ruchu, prinášať skúsenosti, vedomosti a inovácie v  cestovnom ruchu koordinovať rozvojové zámery v  cestovnom ruchu a  investície do atrakcií, podporovať a  usmerňovať efektívnu územnú organizáciu cestovného ruchu Turca a Kremnicka, organizovať kultúrne a  športové podujatia s  cieľom zvyšovania návštevnosti v  Turci a Kremnicku,
podporovať kvalitu ľudských zdrojov v  cestovnom ruchu, zabezpečovať odborné zázemie pre samosprávy a  podnikateľov v  cestovnom ruchu, koordinovať spoločný postup v  legislatívnych úpravách v  oblasti cestovného ruchu alebo s  vplyvom na cestovný ruch, vykonávať alebo zabezpečovať odborné analýzy a štúdie, sledovať a  vyhodnocovať štatistiky a  trendy, zúčastňovať sa na cezhraničných projektoch, začleniť oblastnú organizáciu do nadregionálnych štruktúr riadenia cestovného ruchu, podporovať kultúrny, spoločenský a  podnikateľský život v  Turci a Kremnicku, predkladať a  realizovať  projekty financované alebo spolufinacované z prostriedkov alebo príspevkov Európskej Únie, ako aj financované alebo spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu, či rozpočtov samospráv.

Oblastná organizácia:
a) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti
b) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí
c) presadzuje spoločné záujmy svojich členov
d) spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja
e) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
f) organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov
g) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby
h) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu
i) zostavuje a  realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z  vlastných analýz, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu
j) zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú stratégiu regiónu pre cestovný ruch, pričom vychádza z vlastných analýz, oblastnej a národnej koncepcie rozvoja cestovného ruchu
k) v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území
l) iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na svojom území
m) zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie
n) aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti
o) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti
p) zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach
q) môže zriadiť alebo založiť turisticko-informačnú kanceláriu
r) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z  členských  príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok.

Vznik oblastnej organizácie
4.1 Každý subjekt pôsobiaci na území obce má právo byť členom oblastnej organizácie. Obec môže byť členom len jednej oblastnej organizácie.
4.2  Ustanovujúce valné zhromaždenie zvoláva poverený starosta obcí iniciujúcich založenie oblastnej organizácie.
4.4 Oblastná organizácia vzniká dňom zápisu do registra. Návrh na registráciu oblastnej organizácie podávajú jej zakladajúci členovia Ministerstvu dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“). K návrhu priložia stanovy oblastnej organizácie v dvoch vyhotoveniach, zakladateľskú zmluvu a zápisnicu z ustanovujúceho valného zhromaždenia.
4.4 Na ustanovujúcom valnom zhromaždení predložia obce návrh stanov a zloženia orgánov oblastnej organizácie. O ustanovujúcom valnom zhromaždení oblastnej organizácie sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí byť podpísaná všetkými zakladajúcimi členmi.

Členstvo v oblastnej organizácii
5.1 Oblastná organizácia vedie zoznam svojich členov v  elektronickej forme, ktorý je  verejne prístupný.
5.2 O členstvo v oblastnej organizácii môže na základe prihlášky požiadať obec, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na jej území. Členom sa stane po schválení predstavenstvom a zaplatení členského príspevku až dňom zápisu do zoznamu členov oblastnej organizácie.
5.3 Členstvo v oblastnej organizácii zaniká dňom vyškrtnutia zo zoznamu členov oblastnej organizácie na základe:
a) oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby o vystúpení z oblastnej organizácie
b) zániku právnickej osoby alebo smrti fyzickej osoby
c) vylúčenia člena z oblastnej organizácie po predchádzajúcom rozhodnutí valného zhromaždenia z dôvodu porušovania stanov, neplatenia členského príspevku alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena oblastnej organizácie.
5.4 Oblastná organizácia vyškrtne člena zo zoznamu členov do 30 dní odo dňa zistenia dôvodu zániku členstva podľa predchádzajúceho bodu. Pri zániku členstva podľa bodu 5.2 písm. a) a c) do 15 pracovných dní písomne oznámi túto skutočnosť vyškrtnutému členovi.
5.5 Čestný člen – právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa aktívne podieľa alebo podieľala na rozvoji regiónov Turiec a Kremnicko. Čestný člen neplatí riadne členské príspevky a  nemá hlasovacie právo.
Pridružený člen – vzdelávacia, vedecká, výskumná inštitúcia, ktorá má záujem prispieť k  rozvoju regiónov Turiec  a  Kremnicko (napr. stredné školy, vysoké školy, výskumný ústav atď.). Pridružený člen neplatí riadne členské príspevky, ale spolupracuje s  oblastnou organizáciou pri dosahovaní jej cieľov. Pridružený člen nemá hlasovacie právo.

Pozastavenie členstva - v  odôvodnených prípadoch je možné na dobu neurčitú na základe rozhodnutia valného zhromaždenia pozastaviť členstvo členovi oblastnej organizácie, ak by svojim konaním, publicitou či vystupovaním verejne poškodzoval záujmy, dobré meno a  značku oblastnej organizácie. Pozastavenie, resp. zrušenie pozastavenia členstva sa musí oznámiť členovi písomnou formou. O zrušení pozastavenia členstva rozhoduje valné zhromaždenie. Počas doby trvania pozastaveného členstva nie je takýto člen oprávnený požívať akékoľvek výhody členstva.
Do zániku členstva je člen povinný vyrovnať všetky záväzky z členstva v  oblastnej organizácii.
Vystupujúci alebo vylúčený člen nemá nárok na vrátenie členských príspevkov, ani na podiel na majetku nadobudnutom činnosťou oblastnej organizácie.

Členský príspevok
Výšku riadneho členského príspevku a termín jeho splatnosti schvaľuje valné zhromaždenie. Riadny členský príspevok sa platí vždy na kalendárny rok alikvotne.
Pre určenie spôsobu a  výšky členských príspevkov sa vytvoria kategórie. Členské obce a  ostatné členské subjekty sa zaradia do kategórií.
Výšku členského príspevku určuje valné zhromaždenie v  súlade s  nasledovnými pravidlami:
Členské obce - valné zhromaždenie určí členské príspevky na základe kľúča, kde sa zohľadní počet obyvateľov a  výkonnosť turizmu,
Ostatné subjekty - valné zhromaždenie určí členské príspevky na základe kľúča podľa predmetu činnosti a  objemu poskytovaných služieb.
Členovia oblastnej organizácie môžu vložiť do oblastnej organizácie dobrovoľné mimoriadne členské v  ľubovoľnej výške.

Práva a povinnosti člena oblastnej organizácie
7.1  Práva a povinnosti člena oblastnej organizácie vznikajú dňom jeho zápisu do zoznamu členov oblastnej organizácie.
7.2  Člen oblastnej organizácie má právo:
a) na informácie o činnosti a hospodárení oblastnej organizácie,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia,
c) voliť orgány a byť volený do orgánov oblastnej organizácie,
d) vykonávať zverené funkcie v orgánoch oblastnej organizácie,
e) upozorňovať orgány oblastnej organizácie na nedostatky, dávať podnety na ich odstránenie a skvalitnenie činnosti,
f) na propagáciu prostredníctvom marketingových aktivít oblastnej organizácie,
g) zúčastňovať sa na činnosti, podujatiach a aktivitách oblastnej organizácie.

7.3  Člen oblastnej organizácie je povinný:
a) dodržiavať stanovy,
b) riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské príspevky,
c) dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky,
d) poskytovať oblastnej organizácii štatistické informácie a podklady týkajúce sa cestovného ruchu potrebné pre jej činnosť,
e) poskytovať súčinnosť pri príprave a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu v mieste pôsobnosti v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja,
f) najneskôr do konca februára bežného roka zaslať oblastnej organizácií informáciu o počte prenocovaní, vybratej celkovej výške dane za ubytovanie a výške dane za ubytovanie za predchádzajúci rok, ak je členom oblastnej organizácie obec.


Orgány oblastnej organizácie
8.1 Orgánmi oblastnej organizácie sú:
valné zhromaždenie,
predstavenstvo,
dozorná rada,
výkonný riaditeľ.
8.2  Na plnenie svojich konkrétnych úloh si môže oblastná organizácia zriadiť pracovné komisie.
8.3  Funkčné obdobie volených orgánov oblastnej organizácie je štvorročné. Počet členov volených orgánov oblastnej organizácie určujú stanovy.
8.4  Zo zasadnutí orgánov oblastnej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré sa uchovávajú po čas určený stanovami, ktorý nesmie byť kratší ako päť rokov po skončení funkčného obdobia volených orgánov oblastnej organizácie.

Valné zhromaždenie
9.1  Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, ktorý tvoria všetci členovia oblastnej organizácie. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie najmenej dvakrát do roka. Ak o zvolanie písomne požiada najmenej jedna tretina členov oblastnej organizácie alebo dozorná rada, zvolá valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
9.2  Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov a   predseda alebo podpredseda alebo až do ich zvolenia členovia oblastnej organizácie predstavujúci najmenej polovicu všetkých členov. Ak nie je v čase stanovenom ako začiatok schôdze prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, valné zhromaždenie sa po uplynutí jednej hodiny od začiatku schôdze považuje za uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov a bez ohľadu na neprítomnosť predsedu alebo podpredsedu. To platí len vtedy, ak to bolo výslovne uvedené v pozvánke.
9.3  Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov. Uznesenie o zásadných otázkach podľa bodu 9.5 je prijaté, ak za návrh hlasovalo viac ako 60% všetkých zástupcov obcí a súčasne viac ako 60% všetkých ostatných členských subjektov.
9.4  Až do zvolenia orgánov oblastnej organizácie predsedá valnému zhromaždeniu starosta obce, ktorého určili zakladajúci členovia. Predsedajúci otvára, vedie rokovanie, konštatuje uznášaniaschopnosť a ukončuje schôdzu valného zhromaždenia.
9.5  Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých zásadných otázkach oblastnej organizácie, najmä
a) schvaľuje stanovy, volebný a rokovací poriadok, ich zmeny a dodatky,
b) volí a odvoláva predsedu, podpredsedu a ďalších členov predstavenstva, členov a predsedu dozornej rady a výkonného riaditeľa,
c) ustanovuje a odvoláva ďalšie orgány, ak to určujú stanovy,
d) schvaľuje zriadenie pracovných komisií,
e) schvaľuje rozpočet, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení a činnosti oblastnej organizácie (ďalej len "výročná správa"),
f) rozhoduje o rozpustení alebo zrušení oblastnej organizácie alebo o jej zlúčení s inou oblastnou organizáciou,
g) určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov,
h) schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom oblastnej organizácie,
i) rozhoduje o prevzatí alebo odmietnutí finančných pohľadávok a záväzkov oblastnej organizácie vrátane pôžičiek a úverov,
j) schvaľuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu z hľadiska regionálnych priorít v súlade s koncepciou rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky a vyššieho územného celku,
k) schvaľuje ročný plán aktivít,
l) vymenúva likvidátora.

9.6  Fyzická osoba uplatňuje svoje hlasovacie právo osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocnenej fyzickej osoby. Právnická osoba uplatňuje svoje hlasovacie právo prostredníctvom osoby, ktorá má oprávnenie na jej zastupovanie. Pri pochybnosti o existencii a rozsahu oprávnenia na zastupovanie musí byť hlasovacie právo uplatnené prostredníctvom písomne splnomocnenej osoby.
9.7  Každý člen oblastnej organizácie má na valnom zhromaždení jeden hlas.
9.8 V naliehavých prípadoch, alebo keď nie je možné zvolať valné zhromaždenie ku konkrétnemu termínu, môže predseda predstavenstva požiadať výkonného riaditeľa o zabezpečenie prijatia rozhodnutia mimo valného zhromaždenia (hlasovanie per rollam). V takom prípade osoba, ktorá je inak oprávnená zvolať valné zhromaždenie, predloží písomný návrh uznesenia valného zhromaždenia oblastnej organizácie členom oblastnej organizácie na vyjadrenie s oznámením lehoty, v rámci ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie. Ak sa nevyjadrí člen oblastnej organizácie v stanovenej lehote, platí, že súhlasí.

9.9  Osoba, ktorá predložila návrh uznesenia, potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom oblastnej organizácie. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom oblastnej organizácie oprávneným hlasovať. Podrobnosti o prerokovávaných otázkach je povinný výkonný riaditeľ oznámiť členom listom, faxom alebo e-mailo, pričom každý člen je povinný zaslať výkonnému riaditeľovi obratom potvrdenie o prijatí správy jedným z uvedených spôsobov.

Predstavenstvo
10.1  Predstavenstvo je riadiaci orgán oblastnej organizácie, ktorý zabezpečuje jej činnosť a fungovanie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Členmi predstavenstva sú predseda, podpredseda a ďalší členovia zvolení valným zhromaždením, pričom obce a   ostatné členské subjekty musia mať v predstavenstve zastúpenie rovnakým počtom členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
10.2  Predstavenstvo rozhoduje o  všetkých záležitostiach, ktoré podľa zákona, stanov alebo uznesenia valného zhromaždenia nebolo zverené inému orgánu oblastnej organizácie.
10.3  Predstavenstvo:
a) zvoláva valné zhromaždenie, pripravuje podklady pre jeho rokovanie a zabezpečuje plnenie jeho uznesení,
b) predkladá valnému zhromaždeniu návrh na zloženie orgánov oblastnej organizácie na ďalšie volebné obdobie,
c) podáva návrh na výmaz oblastnej organizácie a oznamuje ministerstvu zmenu stanov,
d) zostavuje ročný plán činnosti oblastnej organizácie a vypracúva koncepciu rozvoja cestovného ruchu,
e) vypracúva návrh rozpočtu oblastnej organizácie a výročnú správu a predkladá ich na schválenie valnému zhromaždeniu,
f) hospodári s majetkom oblastnej organizácie,
g) rozhoduje o vzniku a zániku členstva, vedie zoznam členov oblastnej organizácie
h) poskytuje informácie členom oblastnej organizácie, poskytuje dozornej rade podklady na kontrolnú činnosť, informuje ju o schôdzach predstavenstva a poskytuje jej zápisnice z týchto schôdzí.
10.4 Na čele predstavenstva je predseda, ktorý riadi činnosť orgánov oblastnej organizácie, zvoláva, pripravuje a riadi schôdze predstavenstva a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určujú stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo predstavenstva.
10.5 Predseda je štatutárnym orgánom oblastnej organizácie. Ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu alebo je odvolaný, do zvolenia nového predsedu vykonáva jeho funkciu a funkciu štatutárneho orgánu oblastnej organizácie podpredseda.
10.6  Na zasadnutie predstavenstva možno prizvať aj zástupcov z iných oblastí činnosti s cieľom poradenstva v dôležitých otázkach týkajúcich sa cestovného ruchu.
10.7  Predstavenstvo schvaľuje svoj rokovací poriadok.
10.8  Predseda alebo podpredseda sú oprávnení konať v mene oblastnej organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy, pričom sú viazaní uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva.
10.9  V  mene oblastnej organizácie je oprávnený konať aj výkonný riaditeľ vo veciach určených stanovami, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia.

Dozorná rada
11.1  Dozorná rada je kontrolným orgánom oblastnej organizácie.
11.2  Členovia dozornej rady oblastnej organizácie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti.
11.3  Dozorná rada:
a) volí zo svojich členov podpredsedu dozornej rady,
b) kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia a predstavenstva oblastnej organizácie,
c) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
d) kontroluje hospodárenie s majetkom oblastnej organizácie,
e) kontroluje, či je účtovníctvo vedené v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
f) kontroluje, či oblastná organizácia vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami,
g) upozorňuje predstavenstvo na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
h) upozorňuje predstavenstvo na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov,
i) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu predkladaného predstavenstvom,
j) prešetruje podané sťažnosti členov oblastnej organizácie,
k) predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.

11.4  Členom dozornej rady môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na základe svojej praxe alebo vzdelania zárukou odbornosti a je bezúhonná, čo preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v predstavenstve. Obce a  ostatné členské subjekty musia mať v  dozornej rade zastúpenie rovnakým počtom členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a  v  jeho neprítomnosti hlas podpredsedu.

Výkonný riaditeľ
12.1 Valné zhromaždenie volí a  odvoláva výkonného riaditeľa.
12.2 Výkonný riaditeľ zabezpečuje fungovanie oblastnej organizácie, kontinuitu jeho činností, koordináciu jeho aktivít a implementáciu rozhodnutí predstavenstva.
12.3  Za výkon svojej funkcie výkonný riaditeľ zodpovedá predstavenstvu. Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje zasadnutí valného zhromaždenia a  predstavenstva oblastnej organizácie.
12.4 Do právomoci a  povinností výkonného riaditeľa patrí najmä:
a) zabezpečovať výkon rozhodnutí valného zhromaždenia a  predstavenstva
b) zabezpečovať plnenie plánov a programov činnosti oblastnej organizácie v súlade s rozpočtom oblastnej organizácie,
c) predkladať predstavenstvu návrhy zmlúv s tretími osobami,
d) organizovať prácu komisií oblastnej organizácie,
e) vykonávať kompetencie zverené predstavenstvom,
f) zabezpečovať administratívny chod oblastnej organizácie, vedenie kancelárie oblastnej organizácie.

12.4 Funkcia výkonného riaditeľa je funkciou platenou. Výkonnému riaditeľovi patrí odmena vo výške stanovenej a odsúhlasenej predstavenstvom oblastnej organizácie.

Zásady hospodárenia
13.1  Oblastná organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok a ktorý obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky.
13.2  Návrh rozpočtu predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu predstavenstvo najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Valné zhromaždenie schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. decembra toho kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému roku. V prvom roku činnosti sa zostavuje predbežný rozpočet vychádzajúci z termínu založenia oblastnej organizácie.
13.3  Oblastná organizácia vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
13.4  Oblastná organizácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s hlavnou činnosťou súvisiacou s rozvojom cestovného ruchu a výnosy a náklady na jej prevádzkovú činnosť.
13.5  Zdrojom financovania organizácie cestovného ruchu sú :
a)  riadne a mimoriadne členské príspevky,
b) dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“),
c) dobrovoľné príspevky samosprávy, fyzických osôb a  právnických osôb na aktivity organizácie cestovného ruchu,
d) príjmy z  činnosti, z predaja produktov a  služieb,
e) odmeny za sprostredkovanie,
f) výnosy z činnosti turisticko-informačných kancelárií,
g) príjmy z predaja reklamnej plochy,
h) nenávratné finančné príspevky z  domácich a  zahraničných zdrojov, vrátane príspevkov z  prostriedkov Európskej únie,
i)  ostatné príjmy.

13.6  V  záujme vytvárania vlastných zdrojov môže oblastná organizácia vykonávať aj podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečením cieľov oblastnej organizácie a v  súlade so  všeobecne záväznými právnymi predpismi a Stanovami. Podnikateľskou činnosťou pre účely vytvárania vlastných zdrojov sa rozumie:
reklamné činnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
sprostredkovateľská činnosť,
organizovanie kultúrnych, spoločenských a  športových podujatí,
prevádzka športových zariadení,
vzdelávanie dospelých,
fotografické služby,
prieskum trhu a  verejnej mienky,
služby súvisiace s  databázami.
13.7  Výnosy oblastnej organizácie sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi jej členov.

Zánik oblastnej organizácie
14.1  Pred zánikom oblastnej organizácie sa vyžaduje jej zrušenie s  likvidáciou,ak jej majetok a záväzky neprechádzajú na právneho nástupcu. Oblastná organizácia sa zrušuje rozhodnutím orgánu určeného stanovami alebo vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
14.2 Vstup oblastnej organizácie do likvidácie sa zapisuje do registra.
14.3 Likvidátora vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie.
14.4 Likvidátor zostaví ku dňu vstupu oblastnej organizácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je povinný umožniť do nej nahliadnuť v  sídle oblastnej organizácie členovi, ktorý o  to požiada.
14.5 Oblastná organizácia zaniká výmazom z registra. Návrh na výmaz oblastnej organizácie z registra podáva ministerstvu likvidátor do 30 pracovných dní od skončenia likvidácie. Zánik oblastnej organizácie oznámi ministerstvo do 10 pracovných dní odo dňa výmazu z registra štatistickému úradu.
14.6  Ak tieto stanovy neustanovujú inak, na likvidáciu oblastnej organizácie sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.

XV.  Privilégium
Predstavenstvo môže vydať Pravidlá užitia privilégií spočívajúce v  možnosti  užívať jednotné insígnie, znaky, označenia a  logo oblastnej organizácie všetkými členmi za presne vymedzených pravidiel a  cien pre potreby  vlastného podnikania a  označovania produktov, služieb a  výrobkov.
Dokumentáciu a  evidenciu užitia privilégií riadi a  zabezpečuje výkonný riaditeľ.

XVI.  Záverečné ustanovenia
16.1  Oblastná organizácia vzniká dňom zápisu do registra na Ministerstve dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Prílohu týchto stanov tvoria uznesenia obecných a mestských zastupiteľstiev o súhlase na vznik alebo vstup do oblastnej organizácie
16.2  Zmenu stanov oznámi oblastná organizácia písomne ministerstvu do 15 pracovných dní od ich schválenia; k oznámeniu pripojí dve vyhotovenia stanov obsahujúcich zmeny.
16.3  Tieto Stanovy schválilo ustanovujúce valné zhromaždenie oblastnej organizácie dňa 22.3.2012.
16.4   Stanovy nadobúdajú  platnosť a účinnosť dňom schválenia ustanovujúcim valným  zhromaždením .


V  Martine dňa  22.3. 2012

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky